ПОДАРИ СИ НОВА ЕНЕРГИЯ !

Условия за наемане на Вила Диди :

 

При наемане на вилата се внася  сумата авансово в размер на  50% от стойността на услугата, по банкова сметка,  като се оставя депозит за дърва и други, най-малко 200 лв.

При отказ от резервацията, сумата не се връща.

Депозитът се връща при напускане на вилата от ваша страна, като се приспадат изразходени суми .

Дърва се отчитат на кубичен метър с цена 200 лв.


При издаване на данъчна фактура се начислява 20 % ДДС!

 

Настаняването става след 14:00 часа, а освобождаването до 12:00 часа, ако има следващо настаняване до края на деня

Пушенето в спалните помещения  е ЗАБРАНЕНО!

Всички нанесени щети се заплащат преди освобождаване.

Вилата се приема и освобождава от лицето направило резервацията  на свое име и носи отговорност за евентуални щети.

Вилата и най-вече кухните се освобождават във вида в които са приети.

Може да измием посудата вместо Вас, или да изхвърлим боклука - 50 лв.

При настаняването задължително се попълва договор. 

ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ИМОТ – ВИЛА С ДВОР В ГР. ЗЛАТИЦА

 АДРЕС ВИЛНА ЗОНА ЧЕРЕШАКА – ВИЛА 22

1.      КНЯЗЕТЕ СОФИЯ ЕООД , BG203721655, СОФИЯ, ЛЮЛИН – 9 909-П, МОЛ; ДАРИ ЦЕКОВ

ПРЕДОСТАВЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ЗЛАТИЦА

 АДРЕС ВИЛНА ЗОНА ЧЕРЕШАКА – ВИЛА 22

наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ   и

2…………………………………………………………………………........................

/ име, презиме и фамилия/

ЕГН:……………………………………,л.к.№……………………………,изд.на…………………..от…………………….…………  наричан накратко НАЕМАТЕЛ

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване, собствения си недвижим имот, а именно: триетажна къща в гр. Златица, Вилна зона Черешака, Вила 22

Чл.2.Отдаваният под наем имот ще се ползва от .........................до ............................

ІІ. НАЕМНА ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наем в размер на ................, като за оставането след крайната дата , заплаща по .......... дневно.

Чл.4.Настоящият договор се сключва за срок от  ..............  денонощие/я

Чл.5. Заплащането ще се извърши авансово по банкова сметка и фактура

Плащането на наема се доказва с разписка.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.6.НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ описания по-горе недвижим имот в състоянието, в което се намира, за ползване, съобразно условията на договора.

Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има прво да получава договорената наемна цена при уговорените в чл.3 и чл.5 на настоящия договор условия.

Чл.8 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наемания имот само за уговорените цели, а именно : ..........................................................

Чл.9 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща определената наемна цена при уговорените в настоящия договор условия.

Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота на трети лица.

Чл.11.НАЕМАТЕЛЯТ  дължи такси за изразходвани дърва и ток.

Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по всички поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено ползване на имота. Поправките на всички други повреди, ако не са виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯ, са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.13 НАЕМАТЕЛЯТ извършва текущи ремонти на наемания имот, ако е необходимо за своя сметка

Чл. 14 НАЕМАТЕЛЯТ има право да извършва трайни подобрения и реконструкции в наетия имот само след изрично писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, като при даване на съгласие се определя допълнително споразумение между страните дали разходите, извършени от НАЕМАТЕЛЯ ще се приспадат от наема или не. След изтичане на срока на договора трайните подобрения остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.15 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и посегателства, извършени върху наемания имот.

Чл.16 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при прекратяване на договора да върне имота състояние , в което е намерен и да заплати причинените по негова вина щети.

Чл.17 През време на ползване на имота НАЕМАТЕЛЯТ полага грижите на добър стопанин, съобразявайки се с добрите нрави и спокойствието на живущите около сградата(ШУМ НА ВЪН ДО 23: 00 ч.), противопожарните и хигиенни правила и изискванията на общинските и други служби. Особено внимание НАЕМАТЕЛЯ трябва да обърне , за да не предизвика пожар и горски пожар. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЗАРЯ И ФОЕРВЕРГИ. Огън може да се ползва , само в предоставените за целта места – камина и печка.

ІV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ

Чл.18 Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или по взаимно съгласие.

Чл.19 След изтичане на наемния срок договорът може да бъде продължен при същите или други условия с изрично писмено съгласие на страните

Чл.20 Вила Диди има самостоятелен водоизточник – каптажна вода, събираща се в резервоар от 2 куб.м. Отношението към водата , трябва да бъде прозорливо, за да има достатъчни количества!

Чл.21 При изтичане на договора и при прекратяване и напускане на НАЕМАТЕЛЯ, последния се задължава да предаде имота на НАЕМОДАТЕЛЯ в прилично състояние.

Отработения боклук да бъде изхвърлен от НАЕМАТЕЛЯ в близката кофа за смет.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 Изменение и допълнение на договора се прави само в писмена форма.

Чл.23   За   неуредените   в   настоящия   договор   въпроси   се   прилагат разпоредбите на действащата законодателна уредба и добрите нрави.

Чл. 24 Страните на настоящия договор решават възникналите между тях спорове по споразумение. Ако това е невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 24 НАЕМАТЕЛЯ оставя депозит в размер на.......... ............ лв, от който ще бъдат приспадани консумативи и евентуални нанесени щети и /или повреди на и в имота.

 

договор за наем се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

 

НАЕМОДАТЕЛ:………………………            НАЕМАТЕЛ:……


 


Информация и резервации на 0899936654 Цеков

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.